ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

Deze vooraarden zijn van toepassing op alle bezoekers van het Museum van illusies in Maastricht. Uitzonderingen zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.

2. DEFINITIES

Het Museum van illusies in Maastricht: handelsnaam van Most B.V., het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer en de werking van het museum.
Museumruimte: het pand op het Mosae Forum 12-18 te Maastricht, inclusief alle ruimtes zoals de museumwinkel.
Bezoeker: iedereen die de museumruimte betreedt om een ​​tentoonstelling te bezoeken en / of een evenement bij te wonen.
Consument: iedereen die de website van het Museum van illusies in Maastricht en andere online applicaties, de online ticketshop, de museumwinkel of de online shop gebruikt.
Museumpersoneel: iedereen die het museum vertegenwoordigt en als zodanig identificeerbaar is.

3. TICKETS

Artikel 3.1
Het Museum van illusies in Maastricht publiceert toegangsprijzen via haar eigen kanalen, op de website, bij de ingang van het museum en via directe communicatie. De hier vermelde prijzen kunnen niet worden gewijzigd. Het Museum van illusies te Maastricht kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (onjuiste) publicatie van toegangsprijzen door derden.

Artikel 3.2
Toegangskaarten kunnen worden gekocht bij de ingang, op de website of bij een van de officiële wederverkopers van het museum.

Artikel 3.3
Een bezoeker komt in aanmerking voor korting op de toegangsprijs als hij of zij aan de geldende voorwaarden voldoet. Het museumpersoneel kan om een ​​legitimatiebewijs vragen voor de gereduceerde toegangsprijs. Indien de bezoeker geen legitimatiebewijs kan overleggen of het identiteitsbewijs niet geldig is, wordt de bezoeker de reguliere toegangsprijs in rekening gebracht.

Artikel 3.4
Een bezoeker die een toegangsbewijs heeft gekocht, heeft geen recht op terugbetaling of enige vorm van compensatie in geval van verlies of diefstal van het ticket. Een eenmaal gekocht toegangsbewijs kan niet meer worden ingewisseld.

4. OPENINGSUREN

Artikel 4.1
Het Museum van illusies in Maastricht publiceert haar openingstijden via haar eigen kanalen, op de website, bij de ingang van het museum en via directe communicatie. Het Museum van illusies in Maastricht behoudt zich het recht voor om eerder gepubliceerde openingstijden te wijzigen zonder dat bezoekers recht hebben op restitutie van de betaalde prijs voor hun toegangsbewijs. Het Museum van illusies te Maastricht kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (onjuiste) publicatie van openingstijden door derden.

Artikel 4.2
Bij bepaalde gelegenheden kan een deel van de museumruimte voor bezoekers gesloten zijn. Dit geeft bezoekers geen recht op terugbetaling van de toegangsprijs. Wanneer een substantieel deel van de museumruimte gesloten is voor bezoekers, zal er een melding op de website en bij de ingang staan, zal er een gereduceerd entreegeld gelden of wordt een ander soort vergoeding aangeboden.

5. BEZOEKEN

Artikel 5.1
Bezoekers dienen zich in de museumruimte te gedragen in overeenstemming met de normen van de openbare orde en met deze voorschriften, en dienen daarbij steeds de instructies van het museumpersoneel op te volgen. Als dat niet lukt, kunnen bezoekers de toegang worden geweigerd zonder recht te hebben op restitutie van de toegangsprijs of andere gemaakte kosten.

Artikel 5.2
Ouders of begeleiders van minderjarige kinderen, al dan niet in georganiseerde groepen, zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de kinderen.

Artikel 5.3
Het Museum van illusies te Maastricht biedt toegang voor kinderwagens, scootmobielen, rolstoelen, etc. Het is niet toegestaan om dergelijke spullen buiten voor het museum te plaatsen. Bezoekers mogen geen paraplu’s meenemen in het museum. Bij de ingang staan ​​paraplubakken. Het Museum van illusies te Maastricht is niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies of diefstal van goederen die door bezoekers zijn achtergelaten.

Artikel 5.4
De museumruimte is toegankelijk met kleine rugzakken of handtassen, mits deze aan de voorzijde worden gedragen. Grote rugzakken, handtassen of andere tassen kun je achterlaten bij de receptie. Wat als groot en klein kwalificeert, is ter beoordeling van het museumpersoneel. Museum of Illusions in Maastricht is niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies of diefstal van goederen die door bezoekers zijn achtergelaten.

Artikel 5.5
Het museumpersoneel kan om veiligheidsredenen of bij vermoedelijke diefstal of mogelijke schade in het museum vragen om de tas van een bezoeker te inspecteren.

Artikel 5.6
Roken, eten of drinken is niet toegestaan ​​in de museumruimte, behalve in de buitenruimte.

Artikel 5.7
Huisdieren zijn niet toegestaan, behalve officiële geleidehonden.

Artikel 5.8
Bezoekers zijn aansprakelijk voor eventuele door hen veroorzaakte schade.

Artikel 5.9
Bezoekers mogen foto’s maken of video’s maken, zij het zonder het gebruik van extra verlichting en statieven.

6. KLACHTEN

Als een bezoeker een klacht heeft, kan hij of zij bij de entree terecht voor een klachtenformulier. Het ingevulde klachtenformulier kunt u vervolgens inleveren bij de inkombalie. Klachten kunnen ook schriftelijk worden ingediend bij maastricht@museumofillusions.nl. Het Museum van illusies te Maastricht reageert binnen 15 werkdagen op klachten.

7. AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

Artikel 7.1
Bezoekers betreden de museumruimte op eigen risico. Het Museum van illusies te Maastricht kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor letsel van een bezoeker of verlies of beschadiging van eigendommen van een bezoeker indien veroorzaakt door opzet of grove schuld van het Museum van illusies te Maastricht. Schade of letsel wordt vergoed tot het bedrag waarvoor het Museum van illusies te Maastricht verzekerd is of redelijkerwijs verzekerd zou moeten zijn. Eventuele vergoeding kan nooit hoger zijn dan het door het Museum van illusies te Maastricht bij de verzekeraar van vastgestelde verlies. Het Museum van illusies te Maastricht is nooit aansprakelijk voor indirecte schade of verlies.

Artikel 7.2
Tekortkomingen als gevolg van overmacht kunnen nooit worden toegerekend aan het Museum van illusies te Maastricht en zullen nimmer leiden tot recht op restitutie of vergoeding. Overmacht is een opschortende of ontbindende voorwaarde voor deze algemene voorwaarden.

8. PRIVACY

Artikel 8.1
Er is camerabewaking in de hele museumruimte. Videobeelden worden opgeslagen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en, indien nodig, gedeeld met de politie.

Artikel 8.2
Het Museum van illusies te Maastricht behoudt zich het recht voor om foto’s en video’s te maken in de museumruimte voor publicitaire doeleinden. Bezoekers die bezwaar hebben tegen het verschijnen op dergelijke foto’s en video’s, kunnen het Museum van illusies te Maastricht hiervan op de hoogte stellen, en Museum van illusies te Maastricht zal er vervolgens naar streven om publicatie van foto’s en video’s met de betreffende bezoeker te voorkomen.

Artikel 8.3
Het Museum van illusies te Maastricht gebruikt cookies om het gebruik van onze website te vergemakkelijken en om een ​​profiel op te stellen van het online gedrag van consumenten. Hiervoor maakt het Museum van illusies te Maastricht gebruik van een dienst van Google, die de gegevens kan delen met derden indien dit wettelijk verplicht is of voor zover derden de gegevens namens Google verwerken. Verzamelde gegevens worden niet gekoppeld aan namen, adressen, e-mailadressen, etc. De consument heeft het recht om toegang tot de gegevens te vragen en deze te laten corrigeren of te wissen.

Artikel 8.4
Consumenten kunnen zich aanmelden voor onze online nieuwsbrief. Registratiegegevens voor de nieuwsbrief worden opgeslagen in een database die alleen door het Museum van illusies te Maastricht wordt gebruikt en niet aan derden wordt verstrekt. Consumenten kunnen via de nieuwsbrief zelf hun persoonsgegevens inzien, corrigeren of wissen. Dat kan ook door een verzoek te mailen naar maastricht@museumofillusions.nl.

Artikel 8.5
Consumenten kunnen producten kopen in de online winkel. De daarvoor benodigde persoonsgegevens worden tijdens het bestelproces opgevraagd en in een database opgeslagen. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt door het Museum van illusies te Maastricht ten behoeve van de aankoop. De consument heeft het recht op toegang tot de persoonsgegevens, verbetering van de persoonsgegevens of verwijdering van de persoonsgegevens door daartoe een verzoek in te dienen bij maastricht@museumofillusions.nl.

Artikel 8.6
Consumenten kunnen toegangskaarten kopen op de ticketpagina op de website. De daarvoor benodigde persoonsgegevens worden tijdens het bestelproces opgevraagd en opgeslagen in een database van onze partner Global Partners. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt door het Museum van illusies te Maastricht ten behoeve van de aankoop. De consument heeft het recht op toegang tot de persoonsgegevens, verbetering van de persoonsgegevens of verwijdering van de persoonsgegevens door daartoe een verzoek in te dienen bij maastricht@museumofillusions.nl.

9. SLIMME WINKEL

Artikel 9.1
Consumenten kunnen producten kopen in de museumwinkel. Getoonde producten worden verkocht tegen de aangegeven prijs, inclusief BTW.

Artikel 9.2
In de museumwinkel gekochte artikelen kunnen worden geruild door het product binnen 14 dagen na ontvangst persoonlijk terug te sturen naar het Museum van illusies te Maastricht. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd vanwege productie- of verkoopfouten. De consument ontvangt dan een niet-defecte versie van hetzelfde product. Indien het betreffende product niet meer leverbaar is, wordt het aankoopbedrag teruggestort. Producten kunnen ook per post worden geretourneerd, verzending is voor rekening van de consument.

Artikel 9.3
De afkoelingsperiode voor online gekochte artikelen is 14 dagen. Als het product niet aan de verwachtingen van de consument voldoet en binnen 14 dagen wordt geretourneerd, wordt de aankoopprijs terugbetaald, evenals eventuele verzendkosten voor de eerste verzending. De verzendkosten voor het retourneren van de artikelen worden niet terugbetaald.

10. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze algemene voorwaarden en de activiteiten is Nederlands recht van toepassing.

Maastricht, juli 2020